Tag - กรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ยินดีต้อนรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ในสาขาวิชาเคมี ด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งเป็นสาขาแรกที่เข้ารับการตรวจประเมิน โดยคณะวิทยาศาสตร์ จะรับการประเมินในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์