Tag - การจดลิขสิทธิ์

การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 19 มิถุนายน 2562

การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 19 มิถุนายน 2562

การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 19 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ
และได้รับเกียรติจากคุณสายสมร ไข่หิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากร

เพื่อเตรียมความพร้อม สนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
จนนำไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มโอกาสในการยกระดับงานวิจัย
พัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ใช้งานวิจัยให้สูงขึ้น
โดยมีคณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา รวม 40 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

โดยมีหัวข้อดังนี้

  • แนวทางการสร้าง Innovation Ecosystem ในมหาวิทยาลัย
  • ทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย
  • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
  • การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร

ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

IDI_SCIENCE2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร”

จำนวนผู้เข้าชม 790 views

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร”  โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิศาชล ศศานนท์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา) เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร ๑๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

*** ติดต่อสอบถาม : อาจารย์ ดร.สราวุธ  แก้วศรี (๐๘๗-๘๕๓๙๙๐๒)***