Tag - การจดสิทธิบัตรเพื่อโอกาสทางธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดสิทธิบัตรเพื่อโอกาสทางธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดสิทธิบัตรเพื่อโอกาสทางธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เพิ่มศักยภาพให้คณาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเตรียมพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดสิทธิบัตรเพื่อโอกาสทางธุรกิจ  เพื่อเพิ่มโอกาสในด้านวิจัยและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการทำงานวิจัยให้สูงขึ้นและสามารถจดสิทธิบัตรงานวิจัยได้

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดสิทธิบัตรเพื่อโอกาสทางธุรกิจ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีคณาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสนใจ เข้าร่วมการอบรม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์รองศาสตราจารย์สมบัติ ประจญศานต์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง “การจดสิทธิบัตรเพื่อโอกาสทางธุรกิจ”

 การจัดโครงการในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของการจดสิทธิบัตร จึงจัดโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการจดสิทธิบัตรเพื่อโอกาสทางธุรกิจอย่างถูกต้องและเทคนิคของการการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์