Tag - การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนรู้ด้านการสอน

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ด้านการสอน”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
“การจัดการเรียนรู้ด้านการสอน”

 

การจัดการเรียนรู้ด้านการสอน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ด้านการสอน” ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก

การจัดการเรียนรู้ด้านการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอมรมฯ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ได้พิจารณาเห็นว่า การจัดการเรียนการสอน สำคัญต่อคณาจารย์ จึงเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการสอนมาให้ความรู้แก่คณาจารย์และเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการนำความรู้ที่มีในองค์กรมาต่อยอดทางปัญญามากขึ้น เป็นการแบ่งปันความรู้และส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความสารถทางด้านวิชาการที่สอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ทัศนคติและทักษะจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง

การจัดการเรียนรู้ด้านการสอน

การจัดการเรียนรู้ด้านการสอน

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉ่ำทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์  เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยพัฒนาทางด้านการสอน มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู้ด้านการสอน

การจัดการเรียนรู้ด้านการสอน