Tag - การจัดกิจกรรมวัน Open House

ประชุมเรื่อง การจัดกิจกรรมวัน Open House และ การจัดซื้อหนังสือของปีงบประมาณ 2562

ประชุมเรื่อง การจัดกิจกรรมวัน Open House และ การจัดซื้อหนังสือของปีงบประมาณ 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมเรื่อง การจัดกิจกรรมวัน Open House และ
การจัดซื้อหนังสือของปีงบประมาณ 2562

การ ประชุมเรื่อง การจัดกิจกรรมวัน Open House และ การจัดซื้อหนังสือของปีงบประมาณ 2562
จัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12 ชั้น 1)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/