Tag - การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1

PDF

การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1
❖ไม่ต้องเอารูปไปเนื่องจากมหาวิทยาลัยจะถ่ายรูปทำบัตรให้และเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล
❖เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุดพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องอย่างชัดเจน
❖หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1
►กำหนดการ◄
วันที่ 4 กันยายน (08.30 – 20.00 น.)
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 1)
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
– สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
วันที่ 6 กันยายน (08.30 – 20.00 น.)
– สาขาวิชาเคมี
– สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
– สาขาวิชาชีววิทยา
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ

รายละเอียดตามลิงค์ >>

https://drive.google.com/file/d/0B5UD_9IiCPRIclZrQl9HVG8zSEk/view