Tag - การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นางนิภา สุทธิพันธ์ รองสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านส่งเสริมพัฒนา ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 
       ในวาระการประชุม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้ชี้แจงการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาและร่วมปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561