Tag - การปฏิบัติราชการ

คณาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับทราบผลการประเมิน การปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2561

คณาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับทราบผลการประเมิน การปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2561

คณาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับฟังและลงชื่อรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
และการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2/2561 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.๐๐น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)