Tag - การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Stu_science

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา


*** หมายเหตุ *** สาขาที่ออกฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้แก่
       – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
       – สาขาวิชาเคมี
       – สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
       – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
       – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
       – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
       – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
       – สาขาวิชาชีววิทยา
       – สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

 

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์  วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

 

การจัดอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากร ในการอบรมในครั้งนี้

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์