Tag - การประกวดนวัตกรรมอาหาร

science_star_award

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมอาหาร พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ขวัญใจฟู๊ดไซน์สัมพันธ์ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมอาหาร พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ขวัญใจฟู๊ดไซน์สัมพันธ์ครั้งที่ 5

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จิตตะวัน กุโบลา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณณฐ มณีวรรณ,นายนพพร ยึดรัมย์,นายพัทธ์ฐานนันท์ มั่นยืน,นายวรพงศ์ สำเหนียก  ที่นำเสนอผลงานชื่อผลิตภัณฑ์ แป้งขนมฝักบัวสำเร็จรูป ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมอาหาร พร้อมโล่และเกียรติบัตร นากจากนี้ นายนพพร ยึดรัมย์ ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ขวัญใจฟู๊ดไซน์สัมพันธ์ครั้งที่ 5 ในโครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี