Tag - การประกวดโครงงาน

โครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มชีววิทยา

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มชีววิทยา

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์รัตนา เพ็งเพราะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม และคณาจารย์สาขาชีววิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพัตรา นากอก และ นางสาวปาริชาติ บัวแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มชีววิทยา  ณ ห้องอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15 ชั้น) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560