Tag - การประกวด

การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
ได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้น 6 อาคาร Rajabhat Complex

ผลการแข่งขัน

รางวัลที่ 1
          การวิเคราะห์และพัฒนาลายตีนผ้ามัดหมี่ในจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้กรุปการทำซ้ำรูปทิศทางเดียว
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          นายณรงค์ฤทธิ์ หวังนอก

รางวัลที่ 2
          การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมี่ยำกึ่งสำเร็จรูป
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          บุศราคัม สานหมวง, ศิริลักษณ์ เยรัมย์, เพียรพรรณ สุภะโคตร และกมลพร สิทธิไตรย์

รางวัลที่ 3
          ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Staphylococcus intermedius ของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
          พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ

รางวัลชมเชย
          การวิเคราะห์ความสมมาตรของลวดลายจำหลักที่ปรากฏใน ปราสาทเมืองต่ำ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          นายธีรวัต ดงพิกิจ และสุพัฒน์ สายบุตร

รางวัลชมเชย
          ภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
          สาวิตรี วังคะฮาด, ยิ่งยง เสนากัง, ช่อผกา เหวียนวัน และธงชัย ทาต้อง

รางวัลชมเชย
          การดูดซับคิวปริกไอออน (Cu2+) ในน้ำเสีย ด้วยไคโตซานที่สกัดจากเปลือกปูม้า
          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
          รัตติยาภรณ์ ไปนา,มนทการ รังเพีย

รางวัลชมเชย
          การศึกษาทัศนคติด้านความปลอดภัยของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานจำพวกที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          ณัฐกานต์ เจิมสูงเนิน และสายธาร จันทะอุ่มเม้า

รางวัลชมเชย
          การศึกษาความเสี่ยงการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านบอน ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          เสาวินีย์ สายทะเล และภานุมาศ ทองล้ำ

รางวัลขวัญใจกรรมการ
          สถานการณ์การปวดกล้ามเนื้อของประชาชน ในเขตพื้นที่ ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
          อัญชลี พรมทอง

รางวัลความคิดสร้างสรรค์
          เครื่องให้อาหารไก่ไข่
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
          นายอนุชิต หาญชนะ

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

การประกวด ดาว-เดือน MissLadySCI คณะวิทยาศาสตร์ 2561

การประกวด ดาว-เดือน MissLadySCI คณะวิทยาศาสตร์ 2561

การประกวด ดาว-เดือน MissLadySCI คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา
วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ผู้เข้าประกวดดาว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2561
G1 ฐิติมา พูลวันดี (กระต่าย)          สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
G2 จินตพร สุนประโคน (ข้าวจ้าว) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
G3 ญาติมา ครองชื่น (นิดหน่อย) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
G4 ณัฏฐา ภูมิกาศ (จีแบม) สาขาวิชาเคมี
G5 กิ่งฉัตร ทัศนะ (แพรไหม) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
G6 พรนิษา หาญอาษา (ริษา) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
G7 อรุณรัตน์ ศรประสิทธิ์ (นะนี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
G8 อาทิตยา อักษรณรงค์ (ปูเป้) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
G9 ผริตา กระแสรัมย์ (สุ่ย) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
G10 อรวี บุญเติม (ป๋อมแป๋ม) สาขาวิชาชีววิทยา
G11 อัญมณี แก้วนอก (อัญปัน) สาขาวิชาสถิติประยุกต์
G12 สุธิดา สีละมุน (น้ำฝน) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

ผู้เข้าประกวดเดือน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2561
B1 พิทักษ์ เครื่องทองใหญ่ (จิว) สาขาวิชาเคมี
B2 วันเฉลิม สมอาจ (เต้ย) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
B3 นนท์ปวิช สราญบุรุษ (เน็ต) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
B4 มนัสนนท์ บุญบรรลุ (เนส) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
B5 ชัยพิชิต พลชัย (พีช) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
B6 จตุพงษ์ พิเศษ (ออโต้) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
B7 กฤตมุข เสนาสังข์ (ดาฟ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
B8 อานันท์ สมรรัมย์ (วิว) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
B9 นราธิป วิเศษรัมย์ (เชียร์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผู้เข้าประกวด MissLadySCI คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2561
L1 กิตตินันท์ ปาประโคน (ตูมตาม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
L2 วสุนทรา เที่ยงนา (คิมเบอร์รี่) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
L3 พิเชษฐ์ เจียมสกุล (ก็อปแก็ป) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
L4 วันเฉลิม ทิพย์โภชน์ (จีเมล) สาขาวิชาเคมี
L5 รัฐพล วงษ์จุ้ย (จ๊ะโอ๋) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
L6 ธนาวุฒิ จรดรัมย์ (เทเลซ่า) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
L7 อชรายุ บุญยืน (โอมมี่) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตารางกิจกรรม

เวลากิจกรรม
08:30 - 09:00ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน/ผู้เข้าประกวดแต่ละประเภทลงทะเบียนรายงานตัว
09:00 - 09:15พิธีเปิดโดย ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
09:15 - 09:25โชว์ร้องเพลงมาร์ชของสาขาวิชาที่ชนะเลิศประกวดขับร้องเพลงมาร์ช
09:25 - 09:40เปิดตัวพิธีกร แนะนำคณะกรรมการ
09:40 - 10:40การประกวดรอบที่ 1 รอบโชว์ตัว
- ชม VTR เปิดตัวและแนะนำตัวของประเภท ดาว (พร้อมตัดสินการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม ชุดวัฒนธรรมอีสานใต้) พร้อมมอบรางวัลขวัญใจช่างภาพ และมิตรภาพยอดเยี่ยม
- ชม VTR เปิดตัวและแนะนำตัวของประเภท เดือน (พร้อมตัดสินการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม ชุดวัฒนธรรมอีสานใต้) พร้อมมอบรางวัลขวัญใจช่างภาพ และมิตรภาพยอดเยี่ยม
ชม VTR เปิดตัวและแนะนำตัวของประเภท MissLadySCI (พร้อมตัดสินการประกวดชุดรีไซเคิล) พร้อมมอบรางวัลขวัญใจช่างภาพ และมิตรภาพยอดเยี่ยม
10:40 - 11:00ชมการแสดงดนตรี/เล่นกิจกรรมกับผู้สนับสนุน
11:00 - 11:10ชม VTR และการอำลาตำแหน่ง ดาว-เดือน MissLadySCI ปี 2560
11:10 - 12:30การประกวดรอบที่ 2 ตอบคำถาม
- ตอบคำถามประเภทดาว 12 คน
- ตอบคำถามประเภทเดือน 9 คน
- ตอบคำถามประเภท MissLadySCI 7 คน
12:30 - 13:10พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมการแสดงดนตรี
13:30 - 14:30การประกวดรอบที่ 3
การประกวดการแสดงวัฒนธรรมและความสามารถของดาว-เดือน หมายเลข 1-6 ซึ่งเรียงตามลำดับดาว
14:30 - 14:50พักชมการแสดงดนตรี
14:50 - 16:20การประกวดการแสดงวัฒนธรรมและความสามารถของประเภท ดาว-เดือน หมายเลข 7-12 ซึ่งเรียงามลำดับดาว
16:20 - 17:00ชมการแสดงดนตรี/เล่นกิจกรรมกับผู้สนับสนุน คณะกรรมการพักรับประทานอาหาร
17:30 - 19:00การแสดงความสามารถประเภท MissLadySCI
19:00 - 19:30ชมการแสดงดนตรี/เล่นกิจกรรมกับผู้สนับสนุน
19:00 - 19:30ประกาศผล และมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทต่างๆ
19:00 - 20:00พิธีปิด

ผลการประกาศ ดาว เดือน MissladySCI ประจำปี 2561 ประกอบไปด้วย

 • ดาว
  ชนะเลิศได้แก่ นางสาวอรวี บุญเติม (ป๋อมแป๋ม) สาขาวิชาชีววิทยา
  รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอรุณรัตน์ ศรประสิทธิ์ (นะนี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุธิดา สีละมุน (น้ำฝน) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • เดือน
  ชนะเลิศได้แก่ นายกฤตมุข เสนาสังข์ (ดาฟ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  รองชนะเลิศอันดับ 1 นายวันเฉลิม สมอาจ (เต้ย) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  รองชนะเลิศอันดับ 2 นายนราธิป วิเศษรัมย์ (เชียร์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • MissladySCI
  ชนะเลิศได้แก่ นายอชรายุ บุญยืน (โอมมี่) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  รองชนะเลิศอันดับ 1 นายกิตตินันท์ ปาประโคน (ตูมตาม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
  รองชนะเลิศอันดับ 2 นายพิเชษฐ์ เจียมสกุล (ก็อปแก็ป) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/