Tag - การประกันคุณภาพการศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องปฏิบัติการสอนเพื่อความเป็นเลิศ  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศรีอุบล อินทร์แป้น จาก คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์  เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย  อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ จากมหาวิทยาลัยทักษิน    อาจารย์จตุรงค์    จิตติยพล จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ และผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เลขานุการ

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสถิติประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสถิติประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย  ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์ ดร.ประกิต หงส์แสนยาธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษากรรมการและอาจารย์รัชนีกร ทบประดิษฐ์ จากสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เลขานุการ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการและอาจารย์ ดร.ณปภัช  วรรณตรง จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   เลขานุการ

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560”

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560” ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และหาดทรายทองรีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะการประสานงานให้แก่ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอมรม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์สุทธิพงษ์ ประดับวิทย์ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ผู้นำนักศึกษากับกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา การเขียนโครงการและการจัดทำรายงานประเมินโครงการ 

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดทำเอกสารการเงิน การเบิกจ่าย และการจัดเก็บหลักฐานการเงิน

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ระบบงานสารบรรณ การจัดทำหนังสือภายในและหนังสือภายนอก

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา”

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์