Tag - การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 6/2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีข้อราชการและหารือเกี่ยวกับการบริหารงานคณะ

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

 

 

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560

      คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560 

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560

       คณะวิทยาศาสตร์  นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเล็ก คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวาระในการประชุมเรื่องแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับอนุมัติกำหนดตำแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา เรื่องแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทตัวแทนคณาจารย์ อาจารย์สมพร กระออมแก้วเรื่องการคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษา เพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร วันที่ 18 ต.ค.2560 เรื่องการรายงานผลการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ซักถามเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาคณะต่อไป

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560