Tag - การประยุกต์ใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 17 พฤศจิกายน 2561

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 17 พฤศจิกายน 2561

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 17 พฤศจิกายน 2561

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประยุกต์ใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

โดยสาขาวิชาชีววิทยาได้รับเกียรติจากอาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการอบรม

ซึ่งการอบรมครั้งนี้นักศึกษาทำให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/