Tag - การฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด โครงการฝึกอบรม ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560

ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป

จำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 อบรมวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09:00 – 16:00 น. ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 3,700 บาท
รุ่นที่ 2 อบรมวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 – 16:00 น. ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 3,700 บาท

***** กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันจัดอบรม 2 สัปดาห์ (Early bird) จะได้รับส่วนลดคนละ 200 บาท คงเหลือ 3,500 บาท
หน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้าอบรม 10 คน จะได้สิทธิ์เรียนฟรีเพิ่มอีก 1 คน

ณ ห้องรัชดา 1 ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

บรรยายโดย
อาจารย์สุธิษา จารุเมธาวิทย์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

การสมัคร
– สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 7 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2613 3820 โทรสาร (FAX) 0 2225 7517
– สมัครอบรมทางออนไลน์ www.icehr.tu.ac.th หรือส่งใบสมัครทาง E-mail: sermtham@tu.ac.th
หรือทางโทรสาร (FAX) 0 2225 7517

 

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

นย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน ๒๘ หลักสูตร

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
จำนวน ๒๘ หลักสูตร

ด้วยศูนย์พัฒนาหลักสูตรทรัพยากรบุคคลได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักศุตรต่างๆประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ – เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ หลักสูตร ตามตางฝึกอบรมที่ส่งมาด้วย 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ