Tag - การพัฒนาชุดระบบควบคุมอุปกรณ์ไร้สาย

สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งโครงงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวด “สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ระดับนักศึกษาภายในกิจกรรม “Show & Share 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งโครงงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวด “สิ่งประดิษฐ์” ระดับนักศึกษาภายในกิจกรรม “Show & Share 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ส่งโครงงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวด “สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ระดับนักศึกษาภายในกิจกรรม “Show & Share 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ดำเนินงานภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี และได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการประกวดในครั้งนี้ โดยโครงงานที่ส่งเข้าประกวดคือ การพัฒนาชุดระบบควบคุมอุปกรณ์ไร้สายพร้อมติดตั้งโดยใช้สมองผลฝังตัวพร้อมแอพพลิเคชั่น โดยมีนักศึกษาคือ นายชาญวิทย วลัยศรี นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์สกรณ์ บุษบง และอาจารย์ ชลัท รังสิมาเทวัญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว