Tag - การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์จัดอบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 149 คน คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ที่ได้เข้ามาอบรมโครงการดังกล่าวโดยการจัดอบรมสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคตโดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี เรื่อง เทคนิคการใช้อุปกรณ์ทางเคมี ด้านชีววิทยา เรื่อง กล้องจุลทรรศน์กับชีววิทยา ด้านฟิสิกส์ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ, เครื่องมือวัดละเอียดและการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ อบรม โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะวิทยาศาสตร์ อบรม โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ในโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนที่เข้ารับการอบรม โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 102 คน มีคณาจารย์สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง เนื้อเยื่อท่อลำเลียงพืช การแยกของผสมด้วยวิธีการกรอง การสกัดด้วยตัวทำลายและการตกผลึก

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์