Tag - การพัฒนาบุคลิกภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำแนะนำ คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ - 19 มกราคม 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำแนะนำ คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ – 19 มกราคม 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำแนะนำ คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ – 19 มกราคม 2562
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิศัลยา ศิริทรัพย์ปรีดา หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) โรงพยาบาลโนนดินแดง และแพทย์หญิงภัทรี เลาติเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้

ณ วันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ
คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ และสามารถนำไปใช้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำแนะนำ คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำแนะนำ คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำแนะนำ คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธาน
และได้รับเกียรติจาก คุณดาวรุ้ง จงวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโนนดินแดง เป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ วันที่ 12 – 13 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)
เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 70 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ
คำปรึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ และสามารถนำไปใช้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/