Tag - การพัฒนาเมือง

การพัฒนาเมืองรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 28 กุมภาพันธ์ 2562

การพัฒนาเมืองรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 28 กุมภาพันธ์ 2562

การพัฒนาเมืองรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 28 กุมภาพันธ์ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย
กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562” (Regional Research Expo 2019)

โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดการประชุม การพัฒนาเมืองรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/