Tag - การรับสมัครประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

เลือกตั้งประธานคณะวิทย์ฯ

ผลการเลือกประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติปีการศึกษา 2560

       ผลการเลือกประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติปีการศึกษา 2560

             เนื่องด้วยประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 หมดวาระลงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์จึงจัดให้มีการรับสมัครประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2560 โดยให้นักศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนทุกชั้นปี ลงคะแนนเสียงในวันที่19 เมษายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัคร ทางคณะวิทยาศาสตร์จึงได้ขยายเวลาในการรับสมัครเพิ่ม เป็นวันที่ 4-9 เมษายน 2560 ปรากฏว่ามีผู้สมัครเพียงทีมเดียวทางคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้พรรค วิทย์ก้าวหน้า โดยมีนายเจษฏากร ปะสีรัมย์ เป็นหัวหน้าพรรคและทีมงานผ่านการคัดเลือกเป็นประธานนักศึกษาคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 โดยเป็นเอกฉันท์

เลือกตั้งประธานคณะวิทย์ฯ