Tag - การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 8 กรกฏาคม 2562

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 8 กรกฏาคม 2562

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 8 กรกฏาคม 2562

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโครงการบริการวิชาการ “การให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ข้อมูลพรรณไม้การเก็บตัวอย่างพรรณไม้และการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งของโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ให้แก่ ครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมพรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 115 คน

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 15 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 15 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 15 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโครงบริการวิชาการ “การให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ข้อมูลพรรณไม้การเก็บตัวอย่างพรรณไม้และการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งของโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ให้แก่ ครู และนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 105 คน

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/