Tag - การออกแบบและสร้างแบบตัด

ออกแบบและสร้างแบบตัด

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและสร้างแบบตัด

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและสร้างแบบตัด

ออกแบบและสร้างแบบตัด

       โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและสร้างแบบตัด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและสร้างแบบตัด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์วิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ จำนวน ๔๐ คน ซึ่งได้เชิญอาจารย์ธีระ ฉันทสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ออกแบบและสร้างแบบตัด

ออกแบบและสร้างแบบตัด

ออกแบบและสร้างแบบตัด