Tag - การเขียนบทความวิชาการ

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้เพิ่มเติมทางด้านเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 2) การเขียนผลงานเพื่อเผยแพร่ เพื่อเป็นการเปิดโอกาส พัฒนาศักยภาพและยกระดับงานวิจัยให้สูงขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมสร้างพื้นฐานทางด้านวิจัย ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสามารถต่อยอดองค์ความรู้และนำไปสู่การเผยแพร่ ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร ผลเกิด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง อาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
สถานที่จัดเป็น อาคาร 12 ศนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ณ ห้องประชุมใหญ่  คณะวิทยาศาสตร์

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 087-8539902

เอกสารแนบท้ายประกาศ :