Tag - การเตรียมความพร้อมทางการจัดการเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา”

การจัดการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา”
ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก

การจัดการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอมรมฯ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมทางการจัดการเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความสามารถด้านการประกันคุณภาพการศึกษานำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

การจัดการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยพัฒนาทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา