Tag - การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูป

โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยภูเขาไฟ หมู่บ้านโคกเมือง - 18 มกราคม 2562

โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยภูเขาไฟ หมู่บ้านโคกเมือง – 18 มกราคม 2562

โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยภูเขาไฟ หมู่บ้านโคกเมือง – 18 มกราคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยภูเขาไฟ หมู่บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้างอาชีพสู่ท้องถิ่นที่ยั่งยืน นำโดย อาจารย์จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์กมลพร สิทธิไตรย์ อาจารย์เพียรพรรณ ศุภโคตร คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำการแปรรูปจากกล้วยไปเป็น ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เค้กกล้วยตาก กล้วยตากม้วน กล้วยฉาบรสชาดครองแครง เป็นต้น ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 ห้องบาราย องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์