Tag - การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ จะครบวาระในการทำหน้าที่ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ อาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยองค์การบริหารนักศึกษาและการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ กองพัฒนานักศึกษาจึงดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อมาทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ราชภัฏคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรีรัมย์

**** หมายเหตุ ประชาสัมพันธืให้นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ****

รายละเอียด :เอกสารแนบ