Tag - การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว

การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว

การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (BRU Line Tracking Robot Contest 2017)

การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว
(BRU Line Tracking Robot Contest 2017)

ภาพกิจกรรม การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว  (BRU Line Tracking Robot Contest 2017) “‘งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560” วันเสาร์ที่19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารนวัตปัญญา ชั้น 2