Tag - การใช้เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับอาหาร

นักศึกษาปี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศึกษาดูงาน ด้านการใช้เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับอาหาร

นักศึกษาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศึกษาดูงาน ด้านการใช้เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับอาหาร

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ศึกษาดูงาน ด้านการใช้เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับอาหาร ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ชั้น 6 และ 7 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561