Tag - กำหนดการนัดเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน

PDF

กำหนดการนัดเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการนัดเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560

ให้นักศึกษาไปเซ็นตามวันและเวลาที่ทางกองทุนกำหนดไว้ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ไปส่งในวันที่เซ็น

1. บัตรลงทะเบียน 1/2560 (คนที่กู้เฉพาะค่าครองชีพรายเดือนไม่ต้องเอามาครับ)
2. แบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา อย่างน้อย 18 ชม. *(ห้ามใช้ ลิควิด ลบแก้ไขในแบบฟอร์มจิตอาสา หากมีให้เขียนในแบบฟอร์มใบใหม่อีกครั้ง)
3. ใบเกรดเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคเรียน ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 ซึ่งออกให้โดยฝ่ายทะเบียน (ให้ติดต่อขอได้ที่ฝ่ายทะเบียนครับ)
4. สำเนาบัตรประชาชนของตัวท่านเอง 2 ฉบับ

“นักศึกษาที่เอกสารไม่ครบ หรือไม่ถูกต้องจะถูกตัดสิทธิ์การกู้ยืม”
หากนักศึกษาที่ไม่ได้ไปเซ็นตามวันเวลาที่กำหนด สามารถไปเซ็นย้อนหลังได้ไม่เกินวันที่ 29 กันยายน 2560

กำหนดการนัดเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 1/2560

PDF