Tag - กำหนดสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยี

กำหนดสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยี

กำหนดสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ทุกคน ให้เข้ารับการทดสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยี ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ