Tag - กิจกรรมงานวิทยาศาสตร์

เครื่องบินพลังยาง

แข่งขันเครื่องบินพลังยาง “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560”

แข่งขันเครื่องบินพลังยาง “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560”

ภาพกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560” วันเสาร์ที่19 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 15 ชั้น 15

ภาพกิจกรรมค่ายชีววิทยา

กิจกรรมค่ายชีววิทยา “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560”

กิจกรรมค่ายชีวะ 

ภาพกิจกรรมค่ายชีววิทยา “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560” ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร12 ชั้น4 คณะวิทยาศาสตร์ 

ค่ายเคมี

ค่ายเคมี

ค่ายเคมี

ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายเคมี ในวันที่ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ

แข่งขันวาดภาพในจินตนาการ

แข่งขันวาดภาพในจินตนาการ

ภาพกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพในจินตนาการสำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2 (อาคาร22) คณะวิทยาศาสตร์

 

ผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม

การอบรมทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม

การอบรมทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม

กิจกรรมการอบรมทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสิ่งทอ (อาคาร16) คณะวิทยาศาสตร์

ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

กิจกรรมประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560  ณ อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

อบรมค่ายฟิสิกส์

อบรมค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

อบรมค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมอบรมค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560  อาคาร7 ชั้น 2 และชั้น4   คณะวิทยาศาสตร์ 

ค่ายคณิตศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560  ณ อาคารสิ่งทอ (อาคาร16) คณะวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์