Tag - กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

การประชุมสามัญวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสามัญวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสามัญวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 1/2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้จัดการประชุมสามัญวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 1/2562 ขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2562
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริชเพชร นนทโคตร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุม

โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมประชุม
พร้อมด้วยกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สู่ครอบครัววิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/