Tag - กิจกรรมปลูกต้นไม้

กิจกรรมปลูกป่า

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง

       กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง

IMG_8648

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มแหล่งสีเขียวให้กับพื้นป่า อนุรักษ์แหล่งต้นน้ำอีกด้วย