Tag - กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 19 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 19 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 19 มิถุนายน 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริชเพชร นนทโคตร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์”
และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต่อไป

วันที่ 19 มิถุนายน 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/