Tag - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

ข้าราชการดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตรคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตรคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2559

ข้าราชการดีเด่น

        ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตรคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม เป็นผู้มอบรางวัลข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 ในวันที่ 1 เมษายน 2560  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ข้าราชการดีเด่น