Tag - คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าว “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2”

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าว “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2”

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าว
“ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าว “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2” The 2nd Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2018 (BRICC Festival) โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้แถลงข่าวการจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีสื่อมวลชน ผู้บริหารและเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

 

การประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (สควท.)

การประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (สควท.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.สราวุธ แก้วศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (สควท.) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารร้อยปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

สัมภาษณ์ทุนคณะวิทยาศาสตร์ 2560

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสัมภาษณ์ทุนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสัมภาษณ์ทุนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสัมภาษณ์ทุนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อรับทุนของมหาวิทยาลัย และของคณะวิทยาศาสตร์ และ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา จากทุนที่ไม่ได้ระบุชื่อ ณ ห้องประชุม ๑๒๑๐๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรประเภททุนการศึกษาต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์ และส่วนที่เหลือสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมโครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมโครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ “การพัฒนาและบริหารหลักสูตร” ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอมรมฯ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมเรื่องการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความสามารถประยุกต์วิธีการทวนสอบผลการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

 

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย  ปะติตังโข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจวิธีการทวนสอบผลการเรียนรู้และประยุกต์วิธีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

ผศ.ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560