Tag - คณะกรรมการสัมภาษณ์

คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 2

คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ ๘๗/๒๕๖๑ และ ที่ ๘๘/๒๕๖๑
คณะกรรมการ สัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาทั้งทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องและทุนการศึกษาแบบให้ครั้งเดียว

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์