Tag - คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์นำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

คณะวิทยาศาสตร์นำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนวิจัย โดยภาพรวมการดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยประมาณ 50-60%