Tag - คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ “เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา”

วันวิสาขบูชา

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

DSC_8515

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  และคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการ “เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา” ณ ลานวัฒนธรรม องค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุธทุกนิกายทั่วโลก เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า