Tag - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการสาขาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่

  1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี ธรณีวิทยา และคณิตศาสตร์
  2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ สัตววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น โภชนศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
  4. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  5. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา เช่น เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  6. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถส่งบทความมาให้กองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารได้ที่เว็บไซต์ http://sci.rmu.ac.th/journal

 

 

ความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย และบริการวิชาการ

บันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย และบริการวิชาการระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกข้อตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  ความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย และบริการวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการพัฒนาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสืบไป

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ