Tag - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย”

จัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

จำนวนผู้เข้าชม 472 views

ขอเชิญประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 20 ) ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ (SC.08) คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาในหน่วยงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและส่งบทคัดย่อ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 1 เมษายน 2561

สามารถสัมครเข้าร่วมนำเสนอผลงานและส่งบทคัดย่อตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 1 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์หรือสามารถดูรายระเอียดได้ที่
https://researchsci.kku.ac.th/sci_conference/ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าวิชาการประจำปีร่วมงาน สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ : 081-954-5310 (คุณสุภาพร) , 089-576-6004 (คุณศักดิ์สิทธิ์)

เอกสารแนบโครงการ 


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การตอนรับเป็นอย่างดี และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านงานบริหาร ด้านการเรียนการสอน การวิจัย ด้านการบริการวิชาการ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ภาพกิจกรรม >>

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จัดอบรมในโครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการสำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 18-19 กันยายน 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้นจำนวน 40 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 80 คน  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี เรื่อง การไทเทรตหาปริมาณกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชู , การเตรียมสารละลายจากของแข็งและของเหลว ,ปฏิกริยาเคมี ด้านชีววิทยา เรื่อง การศึกษาการแบ่งเซลล์พืช , การย้อมสี แบคทีเรียอย่างง่าย ด้านฟิสิกส์ เรื่อง นาวาล่องลอย ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

ภาพกิจกรรม : >>

การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย”

การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย” ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก

การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอมรมฯ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการอบรมครั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์มีการจัดการเรียนรู้ด้านวิจัยโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการวิจัย มีแนวทางในการเตรียมงานด้านการวิจัย คณาจารย์รุ่นใหม่ได้รับรู้ด้านการวิจัยจากวิทยากรที่มีประสบการณ์

การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย  ปะติตังโข อาจารย์สาขาวิชาเคมี และอาจารย์รุ่งเรือง งาหอม อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยพัฒนาทางด้านวิจัย มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ด้านวิจัยไปประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย

การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย

การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย