Tag - คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการวิชาการความรู้ความรู้สู่เยาวชน

จำนวนผู้เข้าชม 377 views

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๖๙ คน ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๙ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

สรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
การจัดกิจกรรมการแข่งขันและค่ายวิชาการเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีข้อราชการที่จะแจ้งและหารือในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะฯ

โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562

คณะวิทยาศาสตร์, ประชุมสมัยสามัญ, ครั้งที่ 3/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุม

ณ วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ให้แก่ นักศึกษาใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่
แนะนำเกี่ยวกับการเรียการสอน ระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย

และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก
ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุม BRU Complex (อาคารอเนกคุณาการ) อาคาร 23 ชั้น 6

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุม
เพื่ออนุมัติเกรดนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ก่อนนำส่งฝ่ายทะเบียน

ณ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุม ข้อราชการต่างๆ ที่จะแจ้งให้ทราบ
และพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ
พร้อมปรึกษาหารือในการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ

ณ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุม

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 14 พย. 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 14 พฤศจิกายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 14 พฤศจิกายน 2561
โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.45 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารราชภัฏคอมเพล็กซ์ (อาคาร 23)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยวิสามัญครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2561

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมดาวเรือง (ห้อง 12104) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/