Tag - คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

สรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
การจัดกิจกรรมการแข่งขันและค่ายวิชาการเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีข้อราชการที่จะแจ้งและหารือในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะฯ

โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562

คณะวิทยาศาสตร์, ประชุมสมัยสามัญ, ครั้งที่ 3/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2562
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุม

ณ วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ให้แก่ นักศึกษาใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่
แนะนำเกี่ยวกับการเรียการสอน ระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย

และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก
ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุม BRU Complex (อาคารอเนกคุณาการ) อาคาร 23 ชั้น 6

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุม
เพื่ออนุมัติเกรดนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ก่อนนำส่งฝ่ายทะเบียน

ณ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุม ข้อราชการต่างๆ ที่จะแจ้งให้ทราบ
และพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ
พร้อมปรึกษาหารือในการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ

ณ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุม

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 14 พย. 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 14 พฤศจิกายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 14 พฤศจิกายน 2561
โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.45 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารราชภัฏคอมเพล็กซ์ (อาคาร 23)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยวิสามัญครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2561

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ
นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมดาวเรือง (ห้อง 12104) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

การประกวด ดาว-เดือน MissLadySCI คณะวิทยาศาสตร์ 2561

การประกวด ดาว-เดือน MissLadySCI คณะวิทยาศาสตร์ 2561

การประกวด ดาว-เดือน MissLadySCI คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา
วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ผู้เข้าประกวดดาว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2561
G1 ฐิติมา พูลวันดี (กระต่าย)          สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
G2 จินตพร สุนประโคน (ข้าวจ้าว) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
G3 ญาติมา ครองชื่น (นิดหน่อย) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
G4 ณัฏฐา ภูมิกาศ (จีแบม) สาขาวิชาเคมี
G5 กิ่งฉัตร ทัศนะ (แพรไหม) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
G6 พรนิษา หาญอาษา (ริษา) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
G7 อรุณรัตน์ ศรประสิทธิ์ (นะนี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
G8 อาทิตยา อักษรณรงค์ (ปูเป้) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
G9 ผริตา กระแสรัมย์ (สุ่ย) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
G10 อรวี บุญเติม (ป๋อมแป๋ม) สาขาวิชาชีววิทยา
G11 อัญมณี แก้วนอก (อัญปัน) สาขาวิชาสถิติประยุกต์
G12 สุธิดา สีละมุน (น้ำฝน) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

ผู้เข้าประกวดเดือน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2561
B1 พิทักษ์ เครื่องทองใหญ่ (จิว) สาขาวิชาเคมี
B2 วันเฉลิม สมอาจ (เต้ย) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
B3 นนท์ปวิช สราญบุรุษ (เน็ต) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
B4 มนัสนนท์ บุญบรรลุ (เนส) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
B5 ชัยพิชิต พลชัย (พีช) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
B6 จตุพงษ์ พิเศษ (ออโต้) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
B7 กฤตมุข เสนาสังข์ (ดาฟ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
B8 อานันท์ สมรรัมย์ (วิว) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
B9 นราธิป วิเศษรัมย์ (เชียร์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผู้เข้าประกวด MissLadySCI คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2561
L1 กิตตินันท์ ปาประโคน (ตูมตาม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
L2 วสุนทรา เที่ยงนา (คิมเบอร์รี่) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
L3 พิเชษฐ์ เจียมสกุล (ก็อปแก็ป) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
L4 วันเฉลิม ทิพย์โภชน์ (จีเมล) สาขาวิชาเคมี
L5 รัฐพล วงษ์จุ้ย (จ๊ะโอ๋) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
L6 ธนาวุฒิ จรดรัมย์ (เทเลซ่า) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
L7 อชรายุ บุญยืน (โอมมี่) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตารางกิจกรรม

เวลากิจกรรม
08:30 - 09:00ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน/ผู้เข้าประกวดแต่ละประเภทลงทะเบียนรายงานตัว
09:00 - 09:15พิธีเปิดโดย ผศ.ดร.สราวุธ แก้วศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
09:15 - 09:25โชว์ร้องเพลงมาร์ชของสาขาวิชาที่ชนะเลิศประกวดขับร้องเพลงมาร์ช
09:25 - 09:40เปิดตัวพิธีกร แนะนำคณะกรรมการ
09:40 - 10:40การประกวดรอบที่ 1 รอบโชว์ตัว
- ชม VTR เปิดตัวและแนะนำตัวของประเภท ดาว (พร้อมตัดสินการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม ชุดวัฒนธรรมอีสานใต้) พร้อมมอบรางวัลขวัญใจช่างภาพ และมิตรภาพยอดเยี่ยม
- ชม VTR เปิดตัวและแนะนำตัวของประเภท เดือน (พร้อมตัดสินการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม ชุดวัฒนธรรมอีสานใต้) พร้อมมอบรางวัลขวัญใจช่างภาพ และมิตรภาพยอดเยี่ยม
ชม VTR เปิดตัวและแนะนำตัวของประเภท MissLadySCI (พร้อมตัดสินการประกวดชุดรีไซเคิล) พร้อมมอบรางวัลขวัญใจช่างภาพ และมิตรภาพยอดเยี่ยม
10:40 - 11:00ชมการแสดงดนตรี/เล่นกิจกรรมกับผู้สนับสนุน
11:00 - 11:10ชม VTR และการอำลาตำแหน่ง ดาว-เดือน MissLadySCI ปี 2560
11:10 - 12:30การประกวดรอบที่ 2 ตอบคำถาม
- ตอบคำถามประเภทดาว 12 คน
- ตอบคำถามประเภทเดือน 9 คน
- ตอบคำถามประเภท MissLadySCI 7 คน
12:30 - 13:10พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมการแสดงดนตรี
13:30 - 14:30การประกวดรอบที่ 3
การประกวดการแสดงวัฒนธรรมและความสามารถของดาว-เดือน หมายเลข 1-6 ซึ่งเรียงตามลำดับดาว
14:30 - 14:50พักชมการแสดงดนตรี
14:50 - 16:20การประกวดการแสดงวัฒนธรรมและความสามารถของประเภท ดาว-เดือน หมายเลข 7-12 ซึ่งเรียงามลำดับดาว
16:20 - 17:00ชมการแสดงดนตรี/เล่นกิจกรรมกับผู้สนับสนุน คณะกรรมการพักรับประทานอาหาร
17:30 - 19:00การแสดงความสามารถประเภท MissLadySCI
19:00 - 19:30ชมการแสดงดนตรี/เล่นกิจกรรมกับผู้สนับสนุน
19:00 - 19:30ประกาศผล และมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทต่างๆ
19:00 - 20:00พิธีปิด

ผลการประกาศ ดาว เดือน MissladySCI ประจำปี 2561 ประกอบไปด้วย

 • ดาว
  ชนะเลิศได้แก่ นางสาวอรวี บุญเติม (ป๋อมแป๋ม) สาขาวิชาชีววิทยา
  รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอรุณรัตน์ ศรประสิทธิ์ (นะนี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุธิดา สีละมุน (น้ำฝน) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • เดือน
  ชนะเลิศได้แก่ นายกฤตมุข เสนาสังข์ (ดาฟ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  รองชนะเลิศอันดับ 1 นายวันเฉลิม สมอาจ (เต้ย) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  รองชนะเลิศอันดับ 2 นายนราธิป วิเศษรัมย์ (เชียร์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • MissladySCI
  ชนะเลิศได้แก่ นายอชรายุ บุญยืน (โอมมี่) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  รองชนะเลิศอันดับ 1 นายกิตตินันท์ ปาประโคน (ตูมตาม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
  รองชนะเลิศอันดับ 2 นายพิเชษฐ์ เจียมสกุล (ก็อปแก็ป) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/