Tag - คณะวิทยาศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์

ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 ประกอบด้วยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ทั้งนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณาจารย์ เข้าร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความยิ้มแย้ม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดอิสาณ         จังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ตามโครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ วัดอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางคณะวิทย์ฯ

ติดตามข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ติดตามข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ติดตามเพจของคณะฯ เราได้ง่ายๆ เพียงทำตามขั้นตอนนี้ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม https://www.facebook.com/science.bru/

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560”

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560” ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และหาดทรายทองรีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะการประสานงานให้แก่ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอมรม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์สุทธิพงษ์ ประดับวิทย์ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ผู้นำนักศึกษากับกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา การเขียนโครงการและการจัดทำรายงานประเมินโครงการ 

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดทำเอกสารการเงิน การเบิกจ่าย และการจัดเก็บหลักฐานการเงิน

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ระบบงานสารบรรณ การจัดทำหนังสือภายในและหนังสือภายนอก

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา”

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

สรรหาหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์สรรหาหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์สรรหาหัวหน้า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

สรรหาหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

          ผศ.ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้จัดให้มีการหยั่งเสียงสรรหาผู้ที่ได้คะแนนนิยมสูงสุด เพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารขึ้น ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ อาจารย์ดร.จิตตะวัน  กุโบลา

สรรหาหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร