Tag - คณะวิทยาศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 6/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ
นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมดาวเรือง (ห้อง 12104) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 2

คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ ๘๗/๒๕๖๑ และ ที่ ๘๘/๒๕๖๑
คณะกรรมการ สัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาทั้งทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องและทุนการศึกษาแบบให้ครั้งเดียว

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จัดกิจกรรมประชาคม การบูรณาการบริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จัดกิจกรรมประชาคม การบูรณาการบริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
จัดกิจกรรมประชาคม การบูรณาการบริการวิชาการ

โดยมี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และกลุ่มวิชาฟิสิกส์

เข้าร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

24 กันยายน 2561

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน "เกษมสันต์ วันเกษียณ" 24 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน “เกษมสันต์ วันเกษียณ” 24 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน “เกษมสันต์ วันเกษียณ” 24 กันยายน 2561

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
รศ.ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์
อ.ดร.ผดุงชาติ ยังดี

สาขาวิชาเคมี
ผศ.ประสิทธิ์ มุกดา

ณ หอประชุมวัชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
24 กันยายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฏร์ ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฏร์ กรรมการ และ

อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 - 17 ส.ค. 2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 – 17 ส.ค. 2561

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาพเหตุการณ์ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยวิสามัญครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมข้อราชการและหารือเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562
และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30
ณ ห้องประชุมดาวเรือง (ห้อง 12104) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ชั้น 1

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 - 16 ส.ค. 2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 – 16 ส.ค. 2561

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาพเหตุการณ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2561

อาคาร 7 ชั้น 2 และ ชั้น 4 จัดกิจกรรม ค่ายฟิสิกส์

 

อาคาร 12 ชั้น 1, 3, 4 นิทรรศการ, ค่ายไบโอคิดส์

 

อาคาร 16 ชั้น 1 ค่ายคณิตศาสตร์

 

อาคาร 17 (อาคารนวัตปัญญา) นิทรรศการ

 

อาคาร 22 ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ลำดับรายละเอียดดาวน์โหลด
1รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
2รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
3รายชื่อนักเรียนแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
4รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
5รายชื่อนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
6รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเคมี - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
7รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Amazing Math Camp) - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
8รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยา (ไบโอคิดส์ ปี3) - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
9รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นdownload
10รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการงานประดิษฐ์จากผ้าสักหลาดสำหรับนักเรียนdownload
11รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขัน SUDOKU - ระดับประถมศึกษาตอนปลายdownload
12รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขัน "เครื่องบินพลังยาง"download
13รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (BRU - Tracking Robot Contest 2018)download
14รายชื่อนักเรียนแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าdownload
15รายชื่อนักเรียนแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายdownload

 

 

 

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สดุดีเทิดพระคุณแม่

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สดุดีเทิดพระคุณแม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์กนิษฐา จอดนอก รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สดุดีเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ “12 สิงหา มหาราชินี”
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์