Tag - คณาจารย์และบุคลากร

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ครั้งที่ 2

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ครั้งที่ 2

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร” พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ครั้งที่ 2
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผูกพันต่อองค์กร
ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยวิทยากร อาจารย์วิศรุต ศรีแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ระยะเวลาอาทิตย์ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 – 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12 ชั้น 1)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ครั้งที่ 1

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ครั้งที่ 1

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร” พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร ครั้งที่ 1
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผูกพันต่อองค์กร
ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยวิทยากร อาจารย์วิศรุต ศรีแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ระยะเวลาอาทิตย์ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 – 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12 ชั้น 1)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันต่อองค์กร
ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผูกพันต่อองค์กร
ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยวิทยากร อาจารย์วิศรุต ศรีแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ระยะเวลาอาทิตย์ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 – 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12 ชั้น 1)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/