Tag - คณิตศาสตร์

ประกาศผลคะแนนสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศผลคะแนนสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศผลคะแนนสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ลำดับรายละเอียดดาวน์โหลด
1ประกาศผลรางวัลดาวน์โหลด
2ผลคะแนนการแข่งขันวิชา คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด
3ผลคะแนนการแข่งขันวิชา เคมีดาวน์โหลด
4ผลคะแนนการแข่งขันวิชา ฟิสิกส์ดาวน์โหลด
5ผลคะแนนการแข่งขันวิชา ชีววิทยาดาวน์โหลด

 

เกียรติบัตร การเข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกียรติบัตร การเข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกียรติบัตร ของครูผู้ควบคุมนักเรียนและนักเรียน ที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับรายละเอียดดาวน์โหลด
1ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดาวน์โหลด
2เข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดาวน์โหลด
3เข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา เคมี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดาวน์โหลด
4เข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา ฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดาวน์โหลด
5เข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา ชีววิทยา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดาวน์โหลด

 

กิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2561

กิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ของนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) และ อาคารคณะเทคโนอุตสาหกรรม อาคาร 18 เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 แบ่งประเภทการสอบแข่งขัน ได้ดังนี้
วิชาคณิตศาสตร์ สอบวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น.
วิชาเคมี สอบวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.
วิชาฟิสิกส์ สอบวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น.
วิชาชีววิทยา สอบวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.


การจัดสอบแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขัน คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง
และจะต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนที่สนใจเข้ารับการแข่งขันจำนวนมาก ลักษณะเนื้อหาของแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ โดยเนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ sciencebru@hotmail.com