Tag - ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสามัญวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสามัญวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสามัญวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 1/2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้จัดการประชุมสามัญวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 1/2562 ขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2562
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริชเพชร นนทโคตร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุม

โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมประชุม
พร้อมด้วยกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สู่ครอบครัววิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/