Tag - ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุม
เพื่ออนุมัติเกรดนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ก่อนนำส่งฝ่ายทะเบียน

ณ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ดร. รณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นางสาวมณฑิชา เจนพานิชทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานพัฒนายุทธศาสตร์ ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ในวาระการประชุม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มีวาระแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาและร่วมปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561