Tag - ครั้งที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2562
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

สรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
การจัดกิจกรรมการแข่งขันและค่ายวิชาการเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/